Spelen

We mogen weer gaan spelen maar we zullen er met zijn allen wel voor moeten zorgen dat dit veilig gebeurt! Door de NTTB is er naast het geldende Protocol Verantwoord Sporten van het NOC*NSF een aanvullend document geschreven voor de tafeltennissport. Alle benodigde informatie inclusief de laatste protocollen kunnen worden gelezen via de volgende link: https://www.nttb.nl/coronadossier/

Aangezien deze informatie is verstuurd naar alle verenigingen binnen Nederland gaan wij ervan uit dat alle verenigingen op de hoogte hiervan zijn en dienovereenkomstig zullen handelen.

Verder moeten we er met zijn allen ook rekening mee houden dat we weliswaar tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren, maar voor en na het sporten dient social distancing wel zoveel mogelijk te worden toegepast. Sommige verenigingen hebben slechts beperkte ruimte hiervoor en we vragen iedereen daar rekening mee te houden en begrip voor te hebben. Een hele simpele maatregel is om geen “extra” mensen zoals supporters mee te nemen. Kom dus alleen met je team, dit om het aantal aanwezige mensen te beperken, zeker als je weet dat je naar een speellocatie gaat waar minder ruimte is (dit is ook in lijn met het algemeen advies om drukte te vermijden). Besef dat de verschillen per locatie (omvang locatie, kantine, kleedkamers/douchen en het besluit van de gemeente) groot kunnen zijn. Houd daarom, naast de situatie bij je eigen verenging, ook rekening met de situatie van verenigingen waar je op bezoek gaat! Informeer bij twijfel vooraf naar de situatie bij de andere club.

We hebben ook vragen gekregen wat te doen als een team niet wil spelen omdat ze de situatie ter plekke niet veilig achten m.b.t. de genomen maatregelen omtrent corona. Zoals reeds eerder genoemd gaan wij ervan uit dat elke vereniging hier zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat de genomen maatregelen adequaat en volgens de richtlijnen zijn. Het is voor ons onmogelijk om vanuit een centrale plek individuele gevallen en situaties te beoordelen. Alle regels en protocollen zijn bekend en de lokale toepassing daarvan moet iedere vereniging zelf regelen. Als hierbij vragen ontstaan, kan de NTTB om advies worden gevraagd.

Wij verwachten hiermee dat op alle locaties gewoon gespeeld kan worden (temeer omdat tijdens het spelen sommige beperkingen niet gelden). Het is wel voorstelbaar dat het vooraf en naderhand samenzitten niet altijd mogelijk zal zijn, ook kan het zijn dat verenigingen geen of beperkt gebruik kunnen maken van kleedkamers en douchevoorzieningen. Uiteraard kunnen verenigingen zelf contact met de tegenstander(s) opnemen om hen op voorhand alvast te wijzen op dit soort mogelijke gevolgen van de protocollen omtrent corona. Indien een team besluit niet te spelen (om welke reden dan ook), dan gelden hiervoor artikelen 13, 36 en 37 uit het competitiereglement en zal er ook overeenkomstig worden gehandeld door de competitieleider. Ondanks dat iedere vereniging zich zo goed mogelijk inspant om voldoende maatregelen te nemen, kan het voorkomen dat een uitspelend team dit onvoldoende vindt en de wedstrijd niet wil spelen. Dit dient, met redenen omkleed, op het wedstrijdformulier vermeld te worden en aan de ACL gemeld te worden volgens de vastgestelde procedure. Bij aantoonbaar niet voldoen aan de richtlijnen zal een beroep op overmacht volgens deze artikelen worden gehonoreerd. Dit houdt in dat er dan geen boete worden opgelegd, wel zal de wedstrijd opnieuw worden vastgesteld in nader overleg en onder gewijzigde omstandigheden. Hierbij valt te denken aan een minder drukke avond, eventueel op een zaterdag of een andere locatie

Tenslotte verzoeken wij aan de verenigingen om in het kort aan de gastverenigingen te laten weten welke corona-maatregelen voor jullie vereniging zijn genomen waarvan het verstandig is dat de uitspelende teams van te voren op de hoogte zijn en dat deze anders zijn dan normaal gesproken bij desbetreffende vereniging. Te denken valt aan: geen douchegelegenheid; geen omkleedgelegenheid (thuis omkleden); geen kantine/verkoop van goederen; Indien de kantine/sportcafé wel open is de wijze van betaling (geen cash?); Wijze van binnenkomst (wachten bij de deur, wel of niet registreren etc); aanvangstijden; wel/niet wisselen van speelhelft en overige maatregelen die van belang zijn.

Wat als er een besmetting wordt geconstateerd?

In dat geval worden eerst de door de overheid voorgestelde quarantaine maatregelen opgevolgd. Mogelijk zal een team in thuis quarantaine moeten gaan, waardoor wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. In geval een zaal gesloten wordt, zal moeten worden omgezien naar een andere locatie.

Indien teams in quarantaine moeten in verband met mogelijke besmetting zal worden gekeken naar een passende oplossing in overleg met de betrokken teams.

Het is duidelijk dat er veel geïmproviseerd zal moeten worden en dat het niet altijd even gemakkelijk zal gaan. Veel problemen zijn nu nog onvoorspelbaar en ter plaatse zal naar bevinding van zaken en zo goed mogelijk naar de geldende regels en protocollen moeten worden gehandeld. We hopen op een sportieve oplossing met wederzijdse coulance. Laten we na het lange wachten er, ondanks de noodzaak tot extra maatregelen, met zijn allen zoveel mogelijk een sportieve competitie van maken!

Niet dubbelen tijdens de seniorencompetitie

Recentelijk is er een schriftelijke stemming geweest omtrent het wel of niet spelen van het dubbel in de seniorencompetitie. We hebben van 41 van de 64 verenigingen een reactie mogen ontvangen. 37 verenigingen hebben ingestemd met het voorstel om niet te dubbelen, 2 verenigingen hebben neutraal gestemd en 2 verenigingen hebben tegen gestemd. De verengingen die hebben ingestemd met het voorstel staan in totaal voor 74% van het totale ledenaantal van onze afdeling. Hiermee is het voorstel aangenomen wat betekent dat we in ieder geval tijdens de najaarscompetitie geen dubbel zullen spelen tijdens de competitieavonden voor senioren. Een complete wedstrijd bestaat dus uit 9 sets. Eventuele gevolgen voor de voorjaarscompetitie 2021 worden op een later moment gecommuniceerd.

Niet wisselen van tafelhelft

In haar vergadering van 24 augustus heeft het hoofdbestuur aangegeven dat de spelregels 2.13.7 en 2.14.2 tijdelijk niet gelden bij alle seniorenwedstrijden i.v.m. Covid-19 en dat tijdens wedstrijden niet van speelhelft wordt gewisseld. In onderling overleg kan tussen beide teams (of spelers/speelsters) worden afgesproken de spelregels 2.13.7 en 2.14.2 tijdens hun wedstrijd wel toe te passen. Voor jeugd wedstrijden is dit dus niet van toepassing. Dit is ook te lezen via https://www.nttb.nl/tijdelijke-aanpassing-spelregels/

NTTB-app / Digitale Wedstrijd Formulier (DWF)

Sinds kort is door de NTTB een eigen app gelanceerd waarin je gegevens over jezelf en de club kunt terugvinden. De ledenpas is ook digitaal geïntegreerd in deze app en zal de fysieke ledenpas op termijn gaan vervangen. Verder is in deze app het digitale wedstrijdformulier opgenomen. Komend seizoen zal deze nog als pilot worden gebruikt, wat betekent dat het papieren wedstrijdformulier leidend blijft, inclusief de geldende afspraken daarover. Wel zullen resultaten welke verwerkt worden in de NTTB-app naar NAS worden geschreven, waarna de wedstrijdsecretaris deze uitslagen alleen nog maar hoeft te verifiëren.

Meer informatie over de app kun je hier vinden: https://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijd-formulier/